Svarīga informācija, kas jāzina makšķerniekiem

Valdība otrdien, 19. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtībā, kas papildina licencētās makšķerēšanas nosacījumus, īpaši licenču realizācijā un loma uzskaitē.

Grozījumi noteic, ka licencētās makšķerēšanas organizētājam turpmāk būs jāinformē sabiedrība par publisku piekļuvi ūdeņiem, kuros ir ieviesta licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē – par laivu nogādāšanas iespējām līdz ūdenstilpei, automašīnas novietošanas iespējām u.tml., lai mazinātu iespējamās konfliktsituācijas ar piekrastes zemes īpašniekiem, portālu "ReKurZeme" informē Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte.

Organizētājam būs arī jāinformē ārvalstu tūristi par licencētās makšķerēšanas organizētāju kontaktinformāciju un makšķerēšanas noteikumiem, licenču veidiem, skaitu un maksu, kā arī loma uzskaites prasībām angļu un krievu, un nepieciešamības gadījumā citu Latvijas kaimiņvalstu valodā. Tas nepieciešams, lai citu valstu tūristiem, kas Latvijā bieži dodas makšķerēt, būtu skaidrība par licences iegādi un makšķerēšanas nosacījumiem konkrētajā ūdenstilpē.

Turpmāk, ja licencēto makšķerēšanu neorganizē visā ūdenstilpē, tad – līdztekus prasībai par licencētās makšķerēšanas vietas robežu norādīšanu dabā – nolikumā jānorāda arī attiecīgo robežu punktu koordinātas, tādējādi izvairoties no pārpratumiem par attiecīgās licencētās makšķerēšanas vietas robežu interpretāciju dabā.

Tāpat nolikumā jāietver informācija par avotiem, kuros makšķernieks regulāri var gūt informāciju par licenču tirdzniecības vietām.

Patlaban dažādiem ūdeņiem izdotajos nolikumos licenču loma pārskata iesniegšanas termiņš svārstās no 24 stundām līdz vairākiem mēnešiem un makšķerniekiem ir grūti tam izsekot. Tādēļ turpmāk būs vienots loma pārskata iesniegšanas termiņš – piecas dienas pēc licencētās makšķerēšanas pabeigšanas attiecīgajos ūdeņos, kas arī ir pašreizējais biežākais makšķerēšanas organizētāju noteiktais termiņš Latvijas ūdentilpēs. Tālāk šī informācija tiek izmantota zivju resursu ilgtspējīgai pārvaldībai.

Ja makšķernieks nebūs iesniedzis loma pārskatu piecu dienu laikā, tad makšķerēšanas organizētājs atgādinās licences īpašniekam (uz licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi) par pārskata iesniegšanu ne ilgāk kā četrpadsmit dienu laikā no atgādinājuma saņemšanas dienas. Ja makšķernieks to neizdarīs, tad licencētās makšķerēšanas organizētājs informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kuras attiecīgi ir tiesīgas izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu, vai arī aizliegt izmantot makšķerēšanas tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

Papildināts arī informācijas saturs, kas norādāms licencētās makšķerēšanas licencē – līdztekus kontaktinformācijai licencē jāiekļauj tās saņēmēja personas kods, tādējādi ļaujot identificēt licences īpašnieku un pārkāpumu gadījumā piemērot soda sankcijas.

Dažādās licenču tirdzniecības vietās un elektroniskajās platformās iegādātās licences bieži ir atšķirīgas vizuāli un saturiski. Tādēļ grozījumi noteikumos paredz, ka elektroniski (internetā) iegādātās makšķerēšanas licences var vizuāli atšķirties no noteikumu nolikuma pielikumā esošajiem licenču paraugiem. Savukārt licenču kontrolei ir paredzēta iespēja elektroniski (internetā) iegādātu licenci pārbaudīt tikai pēc makšķerēšanas licences numura.

Turpmāk arī bezmaksas licences bērniem līdz 16 gadiem, personām, kas vecākas par 65 gadiem, un personām ar invaliditāti būs saņemamas elektroniski.

Un vēl grozījumi noteikumos skar kārtību, kādā tiks publicēts “Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu”. Apkopotā informācija vairs netiks sūtīta katrai iesaistītajai iestādei, bet tiks publicēta tikai vienā vietā – Valsts vides dienesta tīmekļvietnē, kur visi interesenti ar to varēs iepazīties.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas